Fagmøblers redegjørelse av aktsomhetsvurderingene


Offentlig redegjørelse av aktsomhetsvurderingene

Offentlig redegjørelse av aktsomhetsvurderingene etter § 4 i Åpenhetsloven gjeldene i perioden 01.07.2022 -31.12.2022 for Fagmøbler.

Navn på selskapet

Fagmøbler Norge AS

Adresse hovedkontor

Sørstrandsvegen 31, 6823 Sandane

Vår virksomhet og driftsområde er organisert på følgende måte:

Fagmøbler er en landsdekkende møbelkjede sammensatt av 61 frittstående møbelbutikker og et felles eid Hovedkontor/Kjedekontor som har markedsføring og daglig drift av kjeden som hovedoppgave. Våre butikker leverer møbler og interiør til privatmarkedet, men også til bedrifter og det offentlige ved anbud.

Kjeden har felles avtaler med møbel- og interiørleverandører, og butikkene gjør selvstendig handel med våre leverandører. Våre leverandører har tilhold i følgende land: Norge, Sverige, Danmark, Litauen og Nederland.

Liste over våre leverandører

Leverandør liste Fagmøbler

Siden våre hovedleverandører befinner seg i Europa, kan våre representanter å ha tett kontakt og dialog med produksjonsstedene, også ved fysiske besøk.

Fagmøbler har avtaler med Handelshus/ Importører som gjør innkjøp fra underleverandører både i Asia og andre europeiske land, og i disse tilfeller vil aktsomhetsvurderingen til Fagmøbler måtte ta utgangspunkt i hva Handelshusene/ Importørene svarer på våre forespørsler.

Vi har etablert følgende retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold:

Fagmøbler har laget en oversikt over «hvem, hva og hvor»

  • Hvem handler Fagmøbler med
  • Hvor handler Fagmøbler
  • Hva handler Fagmøbler med

Det er gjort en vurdering av om noe av dette faller inn i typiske risikogrupper.

Tiltak

Fagmøbler har sendt ut spørreskjema til alle våre leverandører der de blir bedt om å redegjøre for egne aktsomhetsvurderinger, egne kontrakstvilkår angående arbeidstagers – og menneskerettigheter mot sine ansatte og underleverandører og eventuellrisikovurdering opp mot sistnevnte.

Fagmøbler har også valgt å bruke Direktoratet for forvaltnings og økonomistyring og Etisk handel Norge sine generelle kontraktsvilkår som tillegg til våre leverandøravtaler. I dette inngår:

  • ILOs kjernekonvensjoner om tvangsarbeid, barnearbeid, diskriminering, fagforeningsrettigheter og retten til kollektive forhandlinger
  • FNs barnekonvensjon, artikkel 32
  • Arbeidsmiljølovgivningen i produksjonsland


Prioriteringer

Vi prioritérer hva vi vil følge opp, i henhold til følgende retningslinjer

- prioritérer ned risiko som er tilfredsstillende håndtert av bedriftens leverandører.

- prioritérer ned risiko som håndteres (godt) av bransjeorganisasjoner eller på andre nivåer i leverandørkjeden

- prioritérer opp følgende tilfeller

  • høy alvorlighetsgrad
  • stort omfang
  • høy sannsynlighet for potensiell negativ påvirkning eller skade
  • Reell sannsynlighet for at dere kan bidra til endring


Oppfølging og rutiner

Internt i selskapet:

Fagmøbler har forankret åpenhets- og aktsomhetspraksis hos alle våre ansatte som har direkte dialog med våre leverandører, og retningslinjene våre tilgjengelig gjort i vårt styringssystem, intranett og på Fagmøbler sin nettside. Fagmøbler vil også ha fokus på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold internt i selskapet

Eksternt mot våre leverandører:

Gjennom fabrikkbesøk vil våre ansvarlige innkjøpere være tett på produksjon og ledelse i de ulike selskapene, og ved etablering av nye samarbeidsforhold vil åpenhets- og aktsomhetspraksis ha et prioritert fokus.

Fagmøbler registrerer svar på utsendte spørreskjema som er sendt til våre leverandører.

Eksternt mot Samfunnet:

Eventuelle henvendelser fra kunder eller andre vil svares ut forløpende, eller så snart tilgjengelig informasjon kan fremskaffes. Kontaktinformasjon ligger tilgjengelig på Fagmøbler sine nettsider under Samfunnsansvar.

Vi vil også arbeide for et bransjesamarbeid på dette området.

Vi gjennomgår og reviderer dette hvert halvår og hver gang bedriften får nye kontrakter, endrer leverandører eller gjør vesentlige endringer i driften.

Ansvaret for oppfølgingen av dette arbeidet er lagt til Økonomi og HR ansvarlig hos Fagmøbler, som rapporterer til Styret for selskapet. Den årlige rapporten om status og tilstand signeres tråd med reglene i regnskapsloven § 3-5 av selskapets styre.

Tiltak ved avdekking av kritikkverdige forhold.

Dersom det avdekkes kritikkverdige forhold, vil Fagmøbler ta direkte kontakt med gjeldende samarbeidspart for om mulig å korrigere dette. Vi vil benytte bransjesamarbeid og støtte opp om fri fagorganisering og kollektive forhandlinger.

Fagmøbler har nulltoleranse for alle former for korrupsjon.

Mål videre fremover

1. Fagmøbler vil jobbe videre med å fremskaffe mest mulig informasjon fra våre leverandører og underleverandører for å sikre bedre kontroll på leverandørkjeden.

2. Fagmøbler vil forbedre og utvikle systemene våre for å dokumentere og kvalitetsikre og lagre informasjonen som blir fremskaffet.

3. Fagmøbler vil fortsette å ha sterkt fokus på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og følge opp avtaleforhold og regelverk som kan påvirke dette.


Ansvarlig kontaktperson

Hans Petter Myklebust, Økonomi- og HR Ansvarlig

E-postadresse: Hans.petter@fagmobler.no / office@fagmobler.no

Oppsummering og status pr 31.12.2022

Gjennom våre aktsomhetsvurderinger har vi avdekket følgende faktiske negative konsekvenser:

Vi har pr 31.12.2022 ikke avdekket negative konsekvenser

I tillegg har vi avdekket følgende vesentlige risiko for negative konsekvenser:

Vi har pr 31.12.2022 ikke avdekket vesentlige risiko for negative konsekvenser

For å stanse avdekkete negative konsekvenser har vi iverksatt følgende tiltak:

Vi har pr 31.12.2022 ikke avdekket negative konsekvenser og derfor ikke iverksatt tiltak.

For å begrense vesentlig risiko for negative konsekvenser har vi iverksatt følgende tiltak:

Vi har pr 31.12.2022 ikke avdekket vesentlig risiko for negative konsekvenser og derfor ikke iverksatt tiltak.

Iverksatte tiltak har gitt følgende resultat eller forventet resultat:

Vi har pr 31.12.2022 ikke avdekket negative konsekvenser